หากต้องการขายสินค้าอย่าอิงกระแสที่ทำให้เกิดความคิดเชิงลบ และอย่าปัดความรับผิดชอบ