เคยถูกครูบังคับให้ตัดผมสั้นถ้าไม่ตัดจะไม่ได้เข้าสอบ ไม่ให้ทำกิจกรรมโรงเรียน หักคะแนน