เป็นกฎของโรงเรียน เพื่อป้องกันเด็ก ไม่ให้โตเป็นสาวเร็วเกินไป ให้มีความสาวในช่วงที่เหมาะสมแก่อายุ ในช่วงที่สามารถตัดสินใจเองได้อย่างรอบคอบ คือโตพอ ที่จะมีความรับผิดชอบ ต่อตนเองและส่วนรวม