เอาแค่ ไม่รุงรัง สะอาด ไม่ทำสี น่าจะพอไหม สำหรับแค่วัยเรียน ไม่เกินมัธยม