แล้วหลังจากอ้างถึงสิทธิเสรีภาพ ทีนี้ล่ะเด็กก็จะเรียกร้องอะไรได้ง่ายดายอ้างว่าถูกริดรอนเสรีภาพถูกกีดกันด้านความคิดอ่าน