โรงเรียนบางโรงเรียนยังบังคับให้ตัดผมอยู่ทุกเดือนและตรวจทุกเดือน