ไม่ควรโดนใครบังคับในสิ่งที่ไม่มีผลกระทบกับชีวิตหรือการเรียน