ไม่ใช่เพียงแค่นักเรียนหญิง แต่นักเรียนชายก็เป็น ถูกบังคับให้ต้องตัด ให้เป็น 1 ทั้งที่ตัวตนของคนเรามันมีมากกว่า 1 มันมีถึง 2 3 4 ฯลฯ ระเบียบไม่ใช้การที่ต้องตัดผมทรงนักเรียน แต่มันคือการอบรมสั่งงสอนที่ดีจากครู การสอนและทำให้เห็นเป็นตัวอย่าง เพราะฉะนั้นครูควรเลิกใช้ข้ออ้างที่ว่า”ทำเพื่อความเป็นระเบียบ”มาริดรอนสิทธิของนักเรียนเลย